Podmienky poskytovania služieb na www.polovnickainzercia.sk

 

Obsah

 • I. Úvodné ustanovenia a základné pojmy
 • II. Základné podmienky používania
 • III. Ochrana osobných údajov a súkromia
 • IV. Registrácia Používateľa
 • V. Sprístupnenie konta
 • VI. Úprava údajov Používateľa
 • VII. Správanie sa Používateľov
 • VIII. Pridávanie inzerátov
 • IX. Administrácia inzerátov
 • X. Zrušenie konta
 • XI. Zodpovednosť za škodu
 • XII. Zodpovednosť za vady
 • XIII. Záverečné ustanovenia

I. Úvodné ustanovenia a základné pojmy

 1. Tieto Podmienky inzercie na www.polovnickainzercia.sk (ďalej len „Podmienky“) upravujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a používateľov pri poskytovaní a využívaní služieb na portáli polovnickainzercia.sk.
 2. Prevádzkovateľom portálu www.polovnickainzercia.sk (ďalej len „Portál“ alebo „www.polovnickainzercia.sk“) a poskytovateľom služieb je spoločnosť Kaliber s.r.o., so sídlom Tupého 13161/51E, 831 01 Bratislava-Nové Mesto, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 91722/B, IČO: 47395265, IČ DPH SK2023851269, (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Adresa elektronickej pošty: kalibersro@gmail.com; tel. kontakt: +421 905 956 168.
 3. Službou sa rozumejú online inzertné služby, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje, sprostredkovanie ponuky a dopytu tovarov a služieb medzi Používateľmi (ďalej len „Služba“).
 4. Používateľom Portálu je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstupuje na Portál a využíva Služby poskytované Prevádzkovateľom na Portáli (ďalej len „Používateľ“ alebo „Používatelia“). Ak je Používateľom fyzická osoba, táto musí byť staršia ako 16 rokov.
 5. Súkromným inzerentom sa rozumie fyzická osoba, ktorá prostredníctvom Portálu ponúka na predaj spravidla hnuteľné veci a majetok, s ktorými je oprávnená disponovať (ďalej len „Súkromný inzerent“).
 6. Firemným inzerentom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva Službu na Portáli na účely predaja tovarov alebo služieb v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len „Firemný inzerent“).
 7. Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba využívajúca Portál na vyhľadávanie inzerátov, kúpu tovarov/služieb a s tým súvisiace služby prevádzkovateľa ako napr. pridávanie k obľúbeným inzerátom, kontaktovanie Súkromných inzerentov a Firemných inzerentov a pod. (ďalej len „Kupujúci“).
 8. „Pridaj k obľúbeným“ = sledovanie inzerátov. Služba je dostupná registrovaným Používateľom až po prihlásení na Portál, pretože ukladá ku kontu registrovaného Používateľa obľúbené inzeráty. Sledované inzeráty si Používateľ môže prezerať, vymazať ich zo sledovania a pridávať nové.
 9. Príslušným orgánom kontroly poskytovania Služieb na Portáli a s nimi súvisiacich služieb je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27 (ďalej len „SOI“).

 

II. Základné podmienky používania

 1. Prevádzkovateľ plní funkciu sprostredkovateľa medzi stranou ponuky a stranou dopytu. Prevádzkovateľ teda prostredníctvom vytvorenia technologického zázemia a komunikačných prostriedkov sprostredkováva Používateľom možnosť ponúkať na predaj jednotlivé kategórie tovaru, na ktorý je Portál zameraný (rozličný tovar a služby) a možnosť nakupovať tento tovar ďalším Používateľom. Uzavretím obchodu dochádza ku vzniku kúpnej zmluvy medzi konkrétnymi Používateľmi (Predávajúcim a Kupujúcim). Všetku zodpovednosť za riadne plnenie kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvo Portálu ako aj za prípadné reklamačné konanie a plnenie z neho vyplývajúcich nárokov nesú Používatelia, ktorí uzatvorili zmluvu.
 2. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah inzerátov ani za žiadne záväzky medzi Používateľmi navzájom, ktoré vzniknú na základe kúpy a predaja jednotlivých inzerovaných tovarov a služieb.
 3. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov uverejnených pri ponukách inzerentov tretími stranami.
 4. Využívanie služieb Portálu je možné len na základe súhlasu Používateľa s Podmienkami. Prevádzkovateľ neposkytuje vedome služby fyzickým osobám mladším ako 16 rokov.
 5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prepojenia Portálu aj s inými portálmi, ktorých je prevádzkovateľom, alebo ku ktorým má iné práva.
 6. Inzertné služby Portálu sú poskytované bezodplatne.
 7. Obsah Používateľa je pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok grafický, textový, dátový alebo iný obsah (najmä inzeráty, názory, prejavy, podnety, pripomienky a v nich obsiahnuté texty, obrázky, videá alebo iné príspevky (ďalej len „obsah“) vytvorený Používateľom prostredníctvom osobitného programového prostredia Portálu, a to prostredníctvom používateľského účtu, a uložený na úložisko dát určené spoločnosťou pri využívaní služby. Obsah Používateľa nie je vlastným obsahom internetovej stránky (Portálu) s tým, že je majetkom Používateľa. Používateľ zodpovedá za škodu, ktorá bola Prevádzkovateľovi alebo tretím osobám spôsobená publikovaním obsahu, ktorý je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v SR.
 8. Používateľ poskytuje Prevádzkovateľovi práva nakladať s obsahom, a to aj v prípade, že je výsledkom duševnej tvorivej činnosti ( napr. pokiaľ sú dielom v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“)) na účely poskytovania služieb Portálu, v nasledovnom rozsahu: rozširovať, upravovať, kopírovať, distribuovať, odovzdávať, verejne vystavovať, verejne vykonávať, reprodukovať, sublicencovať, prenášať alebo odovzdávať akékoľvek komunikácie tohto typu a vytvárať z nich odvodené diela, sublicencovať tretej strane práva k vykonávaniu ktorýchkoľvek predchádzajúcich práv udelených vo vzťahu k tomuto obsahu. Pridaním takého obsahu na Portál Prevádzkovateľovi nevzniká žiadna povinnosť tieto príspevky akokoľvek používať a je oprávnený tieto príspevky kdekoľvek na základe vlastného uváženia odstrániť z webových stránok. Za poskytnutie práv podľa tohto ustanovenia nenáleží Používateľovi odplata.
 9. V inzeráte je možné inzerovať iba jednu ponuku. Ak pôvodná ponuka stratí platnosť, nie je povolené inzerát pozmeniť tak, aby namiesto neplatnej ponuky bola v pôvodnom inzeráte uvádzaná nová, platná ponuka.

III. Ochrana osobných údajov a súkromia

 1. Používateľ, ktorý využíva služby Portálu na základe zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom, poskytuje dobrovoľne Prevádzkovateľovi osobné údaje podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej lej „Zákon o ochrane osobných údajov“), za účelom poskytovania služieb na Portáli. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Používateľa na účely inzercie a s tým súvisiacich služieb na základe zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR a v súlade so zásadami ochrany osobných údajov podľa ods. 6 tohto článku Podmienok. Neposkytnutie osobných údajov Používateľom znamená nemožnosť uzatvorenia zmluvného vzťahu a poskytovania služieb, ktoré súvisia s inzerciou. Doba uchovávania osobných údajov je 10 rokov odo dňa skončenia zmluvného vzťahu.
 2. Prevádzkovateľ Používateľa informuje, že v zmysle § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o elektronických komunikáciách“) ho môže oslovovať s volaniami, so zasielaním e-mailov a SMS správ na kontaktné adresy, ktoré uviedol pri registrácii na účely priameho marketingu vlastných podobných tovarov a služieb. Volanie, e-mail alebo SMS správa podľa predchádzajúcej vety môže mať informačný alebo reklamný charakter a ich pôvodcom je Prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje po dobu trvania zmluvného vzťahu. Nesúhlas s volaním, so zasielaním týchto e- mailov alebo SMS správ môže Používateľ kedykoľvek oznámiť Prevádzkovateľovi zaslaním e-mailu na adresu kalibersro@gmail.com (alebo na iný kontakt pokiaľ tak určujú tieto Podmienky alebo Osobitné podmienky) alebo jednoduchým odhlásením pri každom doručení e-mailovej správy kliknutím na odkaz na konci e-mailovej správy.

IV. Registrácia Používateľa

 1. Využívanie služieb Portálu Súkromnými inzerentmi je podmienené registráciou. Výhodou registrácie je rozšírenie možností správy inzerátov priamo Používateľom.
 2. Registrácia je možná prostredníctvom aktuálne dostupnej platformy (overenie používateľa prostredníctvom služby tretej strany/vytvorenie vlastného konta).
 3. Registrovaní používatelia môžu po prihlásení pridávať, odstraňovať a editovať inzeráty a využívať služby Portálu.
 4. Používateľ registráciou na Portáli dáva súhlas Prevádzkovateľovi na uverejňovanie vlastných kontaktov a identifikačných údajov pri svojich inzerátoch.
 5. Používateľ je zodpovedný za bezpečné uchovanie svojich prihlasovacích a registračných údajov. Používateľ je zodpovedný za všetky aktivity vykonané prostredníctvom svojho používateľského konta.
 6. Používateľ je povinný kontaktovať Prevádzkovateľa ihneď po zistení neautorizovaného použitia svojho používateľského konta a svojich údajov.

V. Sprístupnenie konta

 1. Inzerenti môžu služby inzercie začať využívať bezprostredne po vyplnení kontaktných údajov a zaregistrovaní sa na Portáli.

VI. Úprava údajov inzerenta

 1. Používateľ sa zaväzuje udržiavať svoje kontaktné údaje pravdivé, presné a aktuálne počas celej doby využívania služieb Portálu. Ak Prevádzkovateľ zistí, že Používateľ porušil uvedenú povinnosť, vyhradzuje si právo odstrániť ponuku Používateľa aj bez predchádzajúceho oznámenia Používateľovi.
 2. V prípade uvádzania nepravdivých údajov môže byť konto Používateľa dočasne deaktivované, prípadne úplne zrušené.
 3. Ak sa zmenili skutočnosti uvádzané v kontaktom formulári na Portáli, je možné ich kedykoľvek upraviť, a to v položke „Detaily účtu“ používateľského menu v sekcii „Môj profil“. Údaje zadané pri registrácii Používateľa (ako aj prístupové heslo), je možné meniť iba v profile tohto účtu.
 4. V položke používateľského konta „Detaily účtu“ sa ukladajú základné údaje o inzerentovi.

VII. Správanie sa Používateľov

 1. Používateľ plne zodpovedá za obsah vlastných uverejnených ponúk (inzerátov), vrátane textovej, grafickej, obrazovej, prípadne zvukovej a zvukovo-obrazovej časti. Používateľ je pri pridávaní ponuky povinný zabezpečiť, aby jej obsah bol v súlade s legislatívnymi normami SR, najmä:
 2. a) môže inzerovať iba predmety, ktorých predaj je v Slovenskej republike dovolený a ich nadobudnutie bolo v súlade so zákonmi SR a Používateľ k nim má vysporiadané všetky práva (vrátane autorských práv), pri pridávaní inzerátu je možné zverejňovať fotografie a texty, ktorých je Používateľ vlastníkom alebo má k nim vysporiadané všetky práva (vrátane autorských práv),
 3. b) je povinný obsah vlastnej ponuky upraviť tak, aby tým nezasahoval do práv iných Používateľov a žiadnym spôsobom neznevažoval ich dobré meno, nepoškodzoval národné, etnické či náboženské cítenie a bol v súlade so Zákonom o štátnom jazyku SR,
 4. c) neuvádzať nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepresné, nejasné alebo dvojzmyselné údaje ani zamlčať údaje o vlastnostiach inzerovaného tovaru alebo dodacích podmienkach, nesmie vo vlastnej ponuke ponúkať iné produkty alebo služby, okrem tých ktoré priamo súvisia s danou ponukou,
 5. d) nesmie niekoľkokrát uverejniť tú istú ponuku, pokiaľ by pôvodná ponuka bola stále platná,
 6. e) musí vždy inzerovať konkrétny produkt, nie svoju podnikateľskú činnosť ako celok, okrem prípadov platených reklamných produktov, najmä banerovej reklamy.
 7. Prevádzkovateľ je oprávnený zmazať ponuku inzerenta z dôvodu nedôveryhodnosti, ak mu inzerent na požiadanie nepreukáže svoju identitu alebo vlastnícky vzťah k inzerovanej veci.
 8. a) pre overenie identity slúži platné telefónne číslo, na ktorom je možné predajcu kontaktovať
 9. b) vlastnícky vzťah je možné preukázať napr. zaslaním scan-u dokladu, záručného listu, prípadne iných nadobúdacích dokumentov k inzerovanej veci
 10. Prevádzkovateľ je oprávnený zmazať ponuku predajcu bez upozornenia aj v prípade, ak jeden Používateľ pridáva inzeráty pod viacerými kontami na Portáli.
 11. Používateľ sa zaväzuje, že jeho činnosť na Portáli a ním pridávané inzeráty budú v súlade s Podmienkami. Prevádzkovateľ je oprávnený zmazať ponuku predajcu v prípade, ak používateľ porušuje Podmienky inzercie.
 12. Používateľ nie je oprávnený využívať služby Portálu k akýmkoľvek účelom odporujúcim zákonom alebo týmto Podmienkam. Používateľ nesmie služby Portálu využívať spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, znemožniť, preťažiť alebo zhoršiť funkciu serverov prevádzkovaných Prevádzkovateľom alebo jeho partnermi alebo rušiť používanie týchto serverov alebo služieb Prevádzkovateľa inými osobami. Používateľ nesmie akýmkoľvek spôsobom získavať ani sa pokúšať získavať akékoľvek materiály či informácie týkajúce sa služieb Portálu, ktoré nie sú (neboli) verejne sprístupnené alebo poskytnuté prostredníctvom Prevádzkovateľa
 13. Používateľ sám zodpovedá za splnenie zákonných povinností, vyplývajúcich z predaja a kúpy tovaru cez Portál, najmä pokiaľ ide o získanie podnikateľského oprávnenia pokiaľ je to potrebné, o oprávnenie držať a nakladať s inzerovanými predmetmi, o vedenie účtovníctva, alebo o priznanie a odvedenie príslušných daní a odvodov, ochrany spotrebiteľa, reklamy a iné. Prevádzkovateľ nevystupuje v pozícii predajcu alebo distribútora inzerovaného tovaru.

VIII. Pridávanie inzerátov

 1. Pridávanie inzerátov sa uskutočňuje vkladaním inzerátov cez rozhranie „Pridať inzerát“ na Portáli,
 2. Pridať inzerát: Záložka „Pridať inzerát“ na hornej lište odkazuje na jednoduchý formulár pre pridanie inzerátu. Potrebné je vyplniť všetky povinné položky (označené grafickým symbolom *). K inzerátu sa taktiež dajú pridávať fotografie. Inzerát je automaticky platný po dobu 2 mesiacov, pokiaľ ho samotný Používateľ nevymaže skôr.
 3. Na Portáli je zakázané inzerovať:
 4. a) produkty a služby, ktoré porušujú zákony SR – takéto prípady sú hlásené polícii SR (napr. predaj servisných knižiek, štítkov, faktúr a pokladničných blokov, manipulácia s najazdenými Km apod..)“,
 5. b) produkty alebo služby, ktorých predaj je v Slovenskej republike zakázaný a ich nadobudnutie nebolo v súlade so zákonmi SR alebo Používateľ k nim nemá vysporiadané všetky práva (vrátane autorských práv),
 6. c) rýchle a bezprácne zárobky + inzeráty ktoré smerujú k obsahu pracanadoma.sk/ xxx, chudnete.sk/xxx, klikacka.sk/registracia/?xxx,
 7. d) práca s vyžadovaným poplatkom vopred,
 8. e) audiotextové čísla a sms s osobitnou tarifikáciou,
 9. f) služby propagujúce „zázračné“ chudnutie – nálepky, náplaste, tabletky, online pomoc, online kurzy,
 10. g) multilevel systémy, provízne systémy, pyramídové hry,
 11. h) výkup a predaj exotických zvierat,
 12. i) pyrotechniku (okrem pyrotechniky I. triedy),
 13. j) kopírovanie (diskiet, CD, DVD a iných médií), napodobeniny, plagiáty,
 14. k) propagácia a predaj liekov
 15. l) predaj tabakových výrobkov, cigariet, cigár, tabaku, alkoholu a drog,
 16. m) erotické inzeráty, livechat, spoločníčky, tanečnice, hostesky, eskort, tantra masáže, ponuka erotických služieb, eroticky zamerané pracovné ponuky,
 17. n) bločky, faktúry, doklady, technické preukazy,
 18. o) finančné produkty a služby, ktoré vyžadujú úhradu poplatku vopred,
 19. p) chip tuning, powerboxy, ŠPZ značky,
 20. q) pohonné hmoty.
 21. Ďalej je zakázané:
 22. a) inzerovať jeden (rovnaký) produkt alebo službu vo viacerých lokalitách,
 23. b) inzerovať nadmerné množstvo tovaru alebo služieb v jedno inzeráte (v jednom inzeráte je možné inzerovať len jeden konkrétny produkt), pričom je možné uvádzať v texte viac veľkostí alebo farieb jedného produktu v jednom inzeráte,
 24. c) inzerovať v inom ako slovenskom alebo českom jazyku (aj nesprávna slovenčina a čestina – zahraničné počítačové roboty),
 25. d) písať celé slová veľkými písmenami s výnimkou skratiek,
 26. e) do názvu alebo textu inzerátu vkladať špeciálne znaky (@*#$%^&!? a pod.),
 27. f) do názvu, textu, mena a do fotografií k inzerátu vkladať kontaktné údaje (telefónne číslo, emailovú adresu, www adresu, FB stránku), kontaktné údaje Používateľ vkladá výhradne na miesto na to určené, a to do časti „Kontaktné údaje“ pri pridávaní inzerátu,
 28. g) uvádzať do mena iba špeciálne znaky (@*#$%^&!? a pod.),
 29. h) pridávať k inzerátu orámované a inak zvýraznené fotografie,
 30. i) pridávať k inzerátu fotografie, ktoré s ním priamo nesúvisia,
 31. j) uvádzať vo fotografiách akýkoľvek text (kontaktné údaje, www adresu, cenu výrobku, názov výrobku, Facebook stránku), okrem vodoznaku (firmy môžu vo vodoznaku uvádzať svoje logo bez kontaktných údajov (logo nesmie obsahovať webovú adresu a ani jej časť), súkromné osoby môžu uvádzať svoje meno alebo nick bez kontaktných údajov),
 32. k) používať superlatívy a neoveriteľné tvrdenia (najlepšia kvalita, najnovšia technológia, najväčšia ponuka, …),
 33. l) vkladať formulu „viac info v e-maile“ alebo podobne, priestor pre text inzerátu je dostatočne veľký aby sa tam zmestil celý popis,
 34. m) používať opytovacie, rozkazovacie a zvolacie vety,
 35. n) používať propagačné formuly (presvedčte sa osobne, tešíme sa na vás,…),
 36. o) používať v inzeráte zoznam kľúčových slov,
 37. p) atď., a iné, a podobne, resp. ich ekvivalenty

IX. Administrácia inzerátov

V systéme www.polovnickainzercia.sk môže Používateľ svoje inzeráty meniť, dopĺňať alebo vymazať kedykoľvek počas ich platnosti. Všetky úkony možno robiť v sekcii „Moje inzeráty“, z vyhľadávania, z  kategórie alebo priamo z detailu inzerátu.

X. Zrušenie konta

 1. Používateľ súhlasí, že Prevádzkovateľ môže jeho používateľské konto kedykoľvek v súlade s Podmienkami zrušiť alebo nechať zrušiť, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia. Prevádzkovateľ tak môže učiniť najmä na základe:
 2. a) porušenia týchto Podmienok ;
 3. b) absencie aktivity Používateľského konta po prvej registrácii (v prípade, ak nebolo Používateľské konto použité ani raz počas 21 dní od prvého odhlásenia po novej registrácii konta);
 4. c) absencie verifikácie Používateľského konta prostredníctvom emailu Používateľa (v prípade, ak Používateľ neoverí svoje nové konto prostredníctvom emailu, nie je možné vykonať ani ďalšie prihlásenie sa do konta);
 5. d) dlhodobej absencie aktivity Používateľského konta (v prípade, ak nebolo Používateľské konto použité počas 3 rokov od posledného odhlásenia);
 6. e) na vlastnú žiadosť Používateľa;
 7. f) z dôvodu poškodzovania Prevádzkovateľa alebo iného Používateľa;

XI. Zodpovednosť za škodu

 1. Používateľ si je vedomý toho, že využíva služby Portálu výhradne na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť Používateľov služieb Portálu, ani za spôsob akým služby Portálu využívajú.
 2. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb Portálu.
 3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám v dôsledku nemožnosti využívania služieb Portálu alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.
 4. Prevádzkovateľ Portálu nenesie zodpovednosť za obsah uverejnených inzerátov, hodnotení a žiadneho zverejneného obsahu používateľmi, a to vrátane textu aj fotografií.
 5. Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť Portálu, jeho bezchybnú činnosť a zabezpečenie. Zároveň má právo odstaviť Portál bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu.
 6. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť Používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na Portáli, ako aj spôsobených jeho nefunkčnosťou, chybovosťou, činnosťou používateľov či z iných dôvodov.

XII. Zodpovednosť za vady

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek odoprieť Používateľovi prístup na stránky, alebo odstrániť akýkoľvek obsah daného Používateľa (inzeráty, hodnotenia, atď.) alebo jeho konto zo systému, a to hlavne z dôvodu poškodzovania Prevádzkovateľa, iného Používateľa alebo porušenia Podmienok.

 XIII. Záverečné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľ je oprávnený ponúkať aj platené služby, iné ako sú uvedené v týchto Podmienkach, a to podľa podmienok stanovených pre konkrétnu službu.
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zavedenia spôsobu zvýhodnenia inzerátov uverejňovaných na portáli www.polovnickainzercia.sk.
 3. Podmienky inzerovania na Portáli nadobúdajú platnosť dňom ich uverejnenie. V prípade, ak má Používateľ postavenie spotrebiteľa v zmysle príslušných právnych predpisov, vzájomný vzťah medzi Prevádzkovateľom a Používateľom, ktorý má postavenie spotrebiteľa sa spravuje ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych noriem upravujúcich ochranu spotrebiteľa v podmienkach Slovenskej republiky; pokiaľ Používateľ nie je spotrebiteľom, na otázky neupravené Podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
 4. Prevádzkovateľ má právo meniť, inovovať a inak modifikovať služby Portálu bez predchádzajúceho upozornenia Používateľov ako aj bez ich súhlasu, v prípade, že takáto zmena nie je porušením práv Používateľov.
 5. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek meniť ustanovenia týchto Podmienok z technických dôvodov, z dôvodu legislatívnych zmien alebo z dôvodu rozšírenia, zúženia alebo inej zmeny poskytovaných služieb na Portáli alebo z dôvodu potrieb Prevádzkovateľa. V prípade, ak dôjde k zmene Podmienok, Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že platná a účinná je vždy posledná verzia Podmienok. Používateľ je oprávnený sa kedykoľvek oboznámiť s aktuálnym znením týchto Podmienok. Ak Používateľ pokračuje v používaní Služieb po prevedení týchto zmien Prevádzkovateľom, má sa za to, že so zmenami pravidiel bez výhrad súhlasí.

 

V Bratislave, dňa 01.03.2024