Ochrana osobných údajov a súkromia

 1. Používateľ, ktorý využíva služby Portálu na základe zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom, poskytuje dobrovoľne Prevádzkovateľovi osobné údaje podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej lej „Zákon o ochrane osobných údajov“), za účelom poskytovania služieb na Portáli. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Používateľa na účely inzercie a s tým súvisiacich služieb na základe zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR a v súlade so zásadami ochrany osobných údajov podľa ods. 6 tohto článku Podmienok. Neposkytnutie osobných údajov Používateľom znamená nemožnosť uzatvorenia zmluvného vzťahu a poskytovania služieb, ktoré súvisia s inzerciou. Doba uchovávania osobných údajov je 10 rokov odo dňa skončenia zmluvného vzťahu.
 2. Prevádzkovateľ Používateľa informuje, že v zmysle § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o elektronických komunikáciách“) ho môže oslovovať s volaniami, so zasielaním e-mailov a SMS správ na kontaktné adresy, ktoré uviedol pri registrácii na účely priameho marketingu vlastných podobných tovarov a služieb. Volanie, e-mail alebo SMS správa podľa predchádzajúcej vety môže mať informačný alebo reklamný charakter a ich pôvodcom je Prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje po dobu trvania zmluvného vzťahu. Nesúhlas s volaním, so zasielaním týchto e- mailov alebo SMS správ môže Používateľ kedykoľvek oznámiť Prevádzkovateľovi zaslaním e-mailu na adresu kalibersro@gmail.com (alebo na iný kontakt pokiaľ tak určujú tieto Podmienky alebo Osobitné podmienky) alebo jednoduchým odhlásením pri každom doručení e-mailovej správy kliknutím na odkaz na konci e-mailovej správy.
 3. Zásady spracúvania osobných údajov:
  1. V rámci našich služieb môžete spravovať svoje súkromie rôznym spôsobom. Zároveň máte vždy
   možnosť využiť svoje práva vyplývajúce z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
   z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
   takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
   („Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
   zákonov („Zákon“)
  2. Plníme funkciu sprostredkovateľa medzi stranou ponuky a stranou dopytu. Prostredníctvom vytvorenia
   technologického zázemia a komunikačných prostriedkov sprostredkovávame vám používateľom
   možnosť ponúkať na predaj jednotlivé kategórie tovaru, na ktorý je konkrétny portál zameraný a
   možnosť nakupovať tento tovar ďalším používateľom. Zároveň umožňujeme na našich inzertných
   portáloch inzerovať jednotlivé tovary aj podnikateľom, ktorých predmetom
   podnikania je predaj tovaru alebo sprostredkovanie predaja tovaru.
  3. Zákonnosť spracúvania vašich osobných údajov je u nás odôvodnená nasledovnými právnymi
   základmi:
   V prevažnej miere spracúvame vaše osobné údaje, nakoľko spracúvanie osobných údajov je
   nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste akceptáciou našich podmienok používania, s nami uzatvorili.
   Medzi ďalšie právne základy patrí plnenie našich zákonných povinností, vaše a naše oprávnené
   záujmy a váš súhlas so spracúvaním osobných údajov. Pokiaľ spracúvame vaše osobné údaje na
   základe vášho súhlas, tento súhlas ste oprávnený kedykoľvek odvolať
  4. Z hľadiska Zákona máme postavenie prevádzkovateľa, čo znamená, že práve naša spoločnosť
   vymedzuje účel spracovania. V súvislosti s našou činnosťou, môžu byť vaše osobné údaje prenášané alebo sprístupňované ďalším
   subjektom, a to či už v postavení samostatného prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa.
   Vzhľadom na to, že v rámci našich služieb umožňujeme pre našich klientov (napr. pre profesionálnych predajcov) inzerovať na našich portáloch, plníme aj úlohu sprostredkovateľa v zmysle Zákona. Prostredníctvom kontaktného formulára umiestneného pri
   konkrétnom inzeráte, môžete kontaktovať priamo predajcu tovaru uvedeného v konkrétnom inzeráte a
   teda údaje zadané do kontaktného formulára spracúva konkrétny predajca ako prevádzkovateľ a my
   ako jeho sprostredkovateľ. Ako prevádzkovateľ dohliadame na to, aby všetci, ktorým sú vaše osobné údaje prenášané, dodržiavali
   vysoký štandard ich ochrany. V žiadnom prípade neposkytujeme vaše osobné údaje subjektu, u
   ktorého nie je tento štandard zabezpečený.
  5. Spracúvanie vašich osobných údajov prebieha v súlade so zákonnými požiadavkami, čo znamená, že
   osobné údaje neuchovávame dlhšie, ako je nevyhnutné na účel spracúvania.
   Pokiaľ vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe – plnenie zmluvy, tak vaše osobné údaje
   spracúvame po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami. Ak dôjde k ukončeniu zmluvy
   pristupujeme k likvidácii vašich osobných údajov, pokiaľ nie je možné spracúvať vaše osobné údaje na
   inom právnom základe. Napríklad vymažete váš jediný inzerát, a my sme povinní pristúpiť k likvidácii
   vašich osobných údajov. Ak ste však počas využívania našich služieb použili i niektoré naše platené
   služby (napr. topovanie inzerátu), sme oprávnení naďalej spracúvať údaje týkajúce sa vašich
   realizovaných platieb pre potreby plnenia povinností vyplývajúcich pre nás z daňových a účtovných
   právnych predpisov. Ak vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe – plnenie zákonných povinností, tak vaše
   osobné údaje spracúvame po dobu, ktorú určujú právne predpisy.
   Pokiaľ vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe – náš oprávnený záujem alebo oprávnený
   záujem tretích osôb, tak vaše osobné údaje spracúvame po dobu trvania oprávneného záujmu.
   V prípade, ak vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe – váš súhlas, tak vaše osobnú údaje
   spracúvame po dobu, na ktorú ste nám súhlas so spracúvaní vašich osobných údajov udelili. Pri
   spracúvaní osobných údajov za účelom účasti v nami organizovanej súťaži na podporu našich
   produktov alebo služieb, je táto doba uvedená v konkrétom štatúte súťaže alebo podmienkach súťaže.
  6. Zákon ako aj Nariadenie vám poskytuje viaceré práva, ktoré vám umožňujú to, aby ste mali ochranu
   svojich osobných údajov pod vlastnou kontrolou. Naša spoločnosť rešpektuje vaše práva. V tejto
   sekcii sa preto dozviete, aké sú
   ● Právo na prístup k osobným údajom
   Toto právo znamená, že ste oprávnení žiadať od nás potvrdenie o tom, či sa spracovávajú o vás osobné
   údaje, ktoré sa vás týkajú. Ak teda takéto osobné údaje o vás spracúvame máte právo získať prístup k
   svojim osobným údajom a informácie o tom:
   – prečo spracúvame vaše osobné údaje (účel spracovania osobných údajov)
   – aké údaje o vás spracúvame (kategória osobných údajov)
   – komu môžu resp. budú vaše osobné údaje poskytnuté (identifikácia príjemcov alebo okruhu
   príjemcov)
   – ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať (doba uchovávania osobných údajov)
   – že máte právo požadovať od nás opravu osobných údajov, ich vymazanie ako aj obmedzenie ich
   spracovania alebo že máte možnosť namietať voči spracovaniu osobných údajov
   – že máte právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa Zákona alebo právo
   podať sťažnosť dozornému úradu podľa Nariadenia, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR
   – odkiaľ pochádzajú vaše osobné údaje (informácie o zdroji), pokiaľ ste nám osobné údaje neposkytli
   priamo vy
   – či využívame automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4
   Zákona; najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého
   spracúvania osobných údajov pre vás
   – o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu, v prípade, ak vaše osobné údaje prenášame do tretej
   krajiny alebo medzinárodnej organizácie
   Toto právo na prístup pre vás znamená i možnosť získať osobné údaje, ktoré o vás spracúvame.
   Poskytneme vám kópiu vašich osobných údajov, ktoré o vás spracúvame. Pokiaľ však budete žiadať
   opakovane o poskytnutie svojich osobných údajov, môžeme od vás žiadať primeraný administratívny
   poplatok v súvislosti s vašou žiadosťou o kópiu svojich osobných údajov.
   ● Právo na opravu osobných údajov
   V rámci podmienok poskytovania našich služieb vás informujeme, aby si nám poskytoval správne
   údaje. Ak sa však napriek tomu stane, že spracúvame o vás nesprávne údaje, právo na opravu
   osobných údajov znamená, že ste oprávnení žiadať, aby sme opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa
   vás týkajú. Taktiež so zreteľom na účel spracovania osobných údaje máte právo aj na to, aby boli
   doplnené vaše neúplné osobné údaje.
   ● Právo na výmaz osobných údajov (tzv. právo na zabudnutie)
   Máte právo na to, aby sme vymazali osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a zároveň je splnený aspoň
   jeden z nasledovných dôvodov:
   – vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sme ich získali alebo inak spracúvali
   – odvolali ste svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, na základe ktorého my spracúvame vaše
   osobné údaje a zároveň neexistuje iný právny základ pre ich ďalšie spracúvanie
   – namietate voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je vykonávané na právnom základe verejného
   záujmu alebo oprávneného záujmu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na ich spracúvanie
   – vaše osobné údaje sa spracúvali nezákonne
   – vaše osobné údaje musia byť vymazané, nakoľko je nutné splniť povinnosť podľa práva Slovenskej
   republiky alebo práva Európskej únie
   – vaše osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15
   ods. 1 Zákona
   Vášmu právu na výmaz osobných údajov však v konkrétnom prípadne s ohľadom na konkrétne
   okolnosti nemusí byť vyhovené, pokiaľ je spracovanie osobných údajov potrebné na:
   – na uplatnenie nášho práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie
   – na splnenie zákonnej povinnosti
   – na uplatnenie nášho právneho nároku
   – na účel archivácie, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, pokiaľ je pravdepodobné,
   že právo na výmaz by nám znemožnilo alebo závažným spôsobom sťažilo dosiahnutie cieľov takého
   spracúvania
   ● Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
   Máte právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú a zároveň je
   splnený aspoň jeden z nasledovných dôvodov:
   – počas obdobia umožňujúceho nám overenie správnosti vašich osobných údajov, napadnete správnosť
   svojich osobných údajov
   – pôjde o nezákonné spracúvanie osobných údajov, namietnete výmaz osobných údajov a budete
   žiadať namiesto výmazu obmedzenie spracúvania osobných údajov
   – my už nebudeme potrebovať vaše osobné údaje na žiadny z účelov spracúvania, alebo budete ich
   potrebovať vy na preukázanie, uplatňovanie alebo uplatňovanie svojich právnych nárokov
   – budete namietať voči spracúvaniu osobných údajov a to až do doby overenia, či naše oprávnené
   záujmy prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami
   ● Právo na prenosnosť osobných údajov
   Ak je naše právo na spracúvanie vašich osobných údajov založené na vašom súhlase alebo na plnení
   záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy, ktorú sme s vami uzatvorili, máte právo požiadať o prenos údajov,
   ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, inému prevádzkovateľovi osobných údajov.
   ● Právo na odvolanie súhlasu
   Pokiaľ spracúvame vaše osobné údaje na právnom základe – súhlas dotknutej osoby, máte právo
   kedykoľvek odvolať tento súhlas a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený.
   Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred
   jeho odvolaním.
   ● Právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania
   Máte právo žiadať, aby automatizované individuálne rozhodovania vrátane profilovania bolo voči vám
   neúčinné.
  7. Ak ako dotknutá osoba nemáte spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, vaše práva v zmysle
   Nariadenia a Zákona môže uplatniť váš zákonný zástupca. Práva dotknutej osoby, ktorá nežije môže v
   zmysle Nariadenia a Zákona uplatniť blízka osoba.
   Pokiaľ sú vaše žiadosti ako dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich
   opakujúcu sa povahu, môžeme požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady
   na poskytnutie informácií alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

Ohľadom spracúvania osobných údajov nás môžete kontaktovať e-mailovej adrese: kalibersro@gmail.com.